Det norska pensionssystemet

Det norske pensjonssystemet
Här kan du läsa om hur det norska pensionssystemet är uppbyggt.

I Norge är pensionssystemet tredelat: ålderspension från den norska socialförsäkringen (folketrygden), tjänstepension eller avtalspension (AFP) från arbetsgivaren och privat pensionssparande. Det är viktigt att du sätter dig in i pensionssystemets alla nivåer så att du kan bilda dig en uppfattning om hur mycket du kommer att få i pension. 

Ålderspension från socialförsäkringen (folketrygden)

För att ha rätt till ålderspension från den norska socialförsäkringen (folketrygden) måste du ha bott eller arbetat i Norge i minst fem år efter att du fyllt 16 år. Du kan alltså få ålderspension från Norge om du i minst fem år antingen har varit medlem i folketrygden eller haft pensionsgrundande inkomster i Norge.

Avtalspension (AFP) och annan tjänstepension från arbetsgivare

Pensionen du har rätt till när du uppnår pensionsåldern beror också på vilka pensioner du har omfattats av under dina arbetsår. Alla arbetstagare, både inom offentlig och privat sektor, omfattas av ett tjänstepensionssystem. Om du har arbetat i Norge kan du därför har tjänat in tjänstepension under dina arbetsår. Du bör kontakta nuvarande och tidigare arbetsgivare för att få reda på vilken typ av pensioner du omfattas av. För de flesta arbetstagare betalas tjänstepension ut från 67 års ålder. 

Kontakta det pensionsbolag där du har din tjänstepension för att få reda på vad du kan ha rätt till om du flyttar från Norge.

Du kan ha rätt till avtalspension (AFP) om din arbetsgivare har kollektivavtal (tariffavtale) där AFP ingår. AFP-systemet omfattar alla anställda inom offentlig sektor och ungefär hälften av alla anställda inom privat sektor. Du måste också uppfylla särskilda individuella villkor för att ha rätt till AFP. Det är den norska arbets- och välfärdsmyndigheten NAV som avgör om du har rätt till AFP. AFP omfattas inte av bestämmelserna om social trygghet i EES-avtalet eller andra avtal om social trygghet. Som AFP-pensionär har du därför inte samma rättigheter till exempel till hälso- och sjukvård som en vanlig ålderspensionär har när han eller hon flyttar till ett annat EES-land.

Din arbetsgivare eller tjänstepensionsbolag kan ge information om det pensionssystem du tillhör.

Privat pensionssparande

Privat sparande kan också vara en del av din pension. Detta sparande kan du ta ut utöver andra utbetalningar när du är pensionerad. Det finns olika sätt att spara på och olika sparprodukter som är avsedda för pensionssparande. Du måste själv sätta dig in i vad som är bäst för dig. Vissa sparanden är låsta och kan tas ut först i en viss ålder, medan andra inte är låsta. 

Vem ska du kontakta om du har frågor om pensionssystemet i Norge?

Om du har frågor om pension i Norge kan du kontakta NAV Pensjon eller kolla Din pensjon på nav.no.

Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.