Barnebidrag i Norge

Far og datter
Fotograf
Yadid Levy / Norden.org
Her kan du lese om reglene for å betale og motta norsk barnebidrag.

Hva er barnebidrag?

Foreldre er økonomisk ansvarlige for barna sine fram til barnet fyller 18 år. Når en forelder ikke bor sammen med barnet skal forelderen betale bidrag til barnets forsørgelse til den forelderen barnet bor sammen med. Dette gjelder for eksempel ved skilsmisse. Barnebidraget skal dekke utgiftene som er knyttet til barnets forsørgelse og utdanning.

Når barnet bor sammen med deg og du har den daglige omsorgen for det, regnes du som bidragsmottaker. Når du ikke bor sammen med barnet, regnes du som bidragspliktig, og skal betale barnebidrag.

Som regel avtales barnebidraget i en privat avtale, men om foreldrene ikke blir enige, kan barnebidraget fastsettes av Arbeids- og velferdsetaten, NAV, i Norge.

Hvis dere som foreldre har avtalt delt bosted, kan det i visse tilfeller fastsettes bidrag.

Hvordan avtales barnebidraget?

Dere kan bli enige om barnebidraget ved å inngå en privat avtale. Hvis dere ikke blir enige, kan dere kontakte NAV som kan fastsette barnebidrag for dere.

Hvordan beregnes barnebidraget?

Foreldrene skal dele på kostnaden det er å forsørge et barn. Kostnaden (underholdskostnad) består av forbruksutgifter, boutgifter og eventuelle tilsynsutgifter for barnet. Hvor stor/liten denne er vil variere fra familie til familie. Kostnaden til forsørgelse øker i takt med barnets alder.

NAV tar hensyn til følgende når de beregner barnebidraget

  • Kostnader til forsørging
  • Foreldrenes inntekt
  • Barns inntekt
  • Den bidragspliktiges evne til å betale
  • Samvær
  • Delt bosted for barnet

Hvis du er uenig i beregningen av barnebidraget

Begge partene i bidragssaken kan klage på NAVs vedtak i saken. Dette gjelder både vedtak om fastsettelse av bidrag som er gjort NAV, og vedtak fra NAV Innkreving i forbindelse med innkrevingen.

Hvor lenge skal du betale barnebidrag?

Barnebidraget skal betales fra den måneden foreldrene ikke lengre forsørger barnet sammen. Dersom dere inngår en privat avtale, kan dere selv bestemme når barnebidraget skal betales fra.

Du må som hovedregel betale barnebidrag ut den måneden barnet ditt fyller 18 år. Dersom barnet går på videregående skole kan bidrag også pålegges etter at barnet har fylt 18 år.

Barnebidraget kreves inn av NAV Innkreving (Skatteetaten).

Hvis bidragsyter ikke betaler til tiden

Dersom den bidragspliktige ikke betaler barnebidraget, blir saken meldt til NAV Innkreving som følger denne opp. Du kan som bidragsmottaker i visse tilfeller motta bidragsforskudd fra NAV.

Hvis en av foreldrene flytter til eller bor i et annet land

Du anses som bosatt i utlandet hvis du har faktisk bosted i utlandet. Dette gjelder uavhengig av om du er registrert som bosatt i Norge i folkeregisteret eller ikke. Om du eller den andre forelderen bor i utlandet, kan barnebidraget bli fastsatt på en av følgende måter:

  • Dere kan avtale bidraget privat
  • Bidraget blir fastsatt av NAV
  • Bidraget blir fastsatt av myndighetene i det landet der den av foreldrene bor

Det har ingen betydning for et fastsatt bidrag hvis bidragsmottageren eller den bidragspliktige flytter til et annet nordisk land. Hvis det allerede er fastsatt et bidrag, kan det innkreves i Norge hvis den bidragspliktige  bor her.

Skatteregler i landet der den bidragspliktige  bor kan ha en betydning for bidraget.

Du bør ta kontakt med NAV dersom en av dere bor i utlandet eller skal flytte til utlandet.

Barnebidrag i spesielle situasjoner

I situasjoner der det kreves spesielle utgifter, for eksempel konfirmasjon, ved kjøp av briller eller tannregulering kan det søkes om dekning til særlige utgifter. Både den bidragspliktige og bidragsmottakeren kan søke om fastsettelse av bidrag til særlige utgifter.

Hvem skal du kontakte hvis du har spørsmål?

Ta kontakt med NAV dersom du har spørsmål om barnebidrag.

Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.