Socialförsäkring på Åland

Familjeliv
Photographer
Yadid Levy
Här hittar du information om sociala förmåner, sjukdagpenning, pension, bostadsbidrag, sjukvårdsersättning och rehabilitering på Åland.

Den myndighet som har hand om den sociala grundtryggheten på Åland och i Finland heter Folkpensionsanstalten (FPA). 

Vad är socialförsäkring?

Att vara införsäkrad i ett land betyder att du kan ha rätt till socialförsäkringsförmåner i landet. I allmänhet är du försäkrad i det land där du arbetar. 

Socialförsäkringen ger ekonomisk trygghet för familjer, för personer i pensionsålder, med funktionsnedsättning, yrkesskador samt sjukdom.

Du måste alltid ta reda på vilket land som är ansvarigt för din socialförsäkring när du flyttar.

Om du flyttar till Åland/Finland stadigvarande kan du i regel få FPA-förmåner räknat från flyttningstidpunkten.
När du ansöker om en förmån bedömer FPA om du kan anses bo i Åland/Finland stadigvarande eller om du kan få rätt till FPA-förmåner på grundval av ditt arbete. Bedömningen av var du anses vara bosatt påverkas till exempel av om det är fråga om återflyttning, långvarigt arbete i Åland/Finland eller nära familjeband till en person som redan är bosatt i Åland/Finland. FPA kan anse bosättningen vara stadigvarande också om du har vistats tidigare i Åland/Finland i ett år.

Sociala trygghetsförmåner

Du kan ansöka om FPA-förmåner och FPA-kortet i FPA:s e-tjänst. Om du har flyttat till Åland/Finland och inte tidigare ansökt om förmåner hos FPA eller FPA-kortet ska du förutom att ansöka om förmånen eller FPA-kortet också lämna in en anmälan om flytt till Åland/Finland. Gör en anmälan. Du får ett skriftligt beslut om förmånen, som skickas till den adress som du uppgett. Om du anses ha flyttat stadigvarande till Åland/Finland får du ett FPA-kort. Du kan kontrollera i vilket skede handläggningen av din ansökan är och huruvida du har rätt till social trygghet i FPA:s e-tjänst. Om du innehar nätbankskoder till en åländsk/finländsk bank kan du välja att göra din ansökan i FPA:s e-tjänst. Ansökningsblanketter finns på FPA:s webbplats där du kan fylla i dem, skriva ut och skicka den per post till FPA, PB 10, 00056 FPA.

Mer information

Kontakta myndighet

Om du har frågor om din rätt till FPA:s förmåner när du bor eller arbetar på Åland, kan du kontakta FPA

Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.