Utbildningssystemet på Åland

Utbildningssystemet på Åland
Här kan du läsa om det åländska utbildningssystemet som består av förskola, grundskola, gymnasieutbildning, högskoleutbildning (yrkeshögskoleutbildning och kursverksamhet) samt folkhögskoleutbildning.

Utöver detta hittar du direktlänkar om utbildning på Åland efter grundskolan till alla skolor på Åland. Du hittar även information om svenskakurser för personer med annat modersmål än svenska.
Svenska är undervisningsspråket i samtliga skolor på Åland.
Vuxenutbildning erbjuds på gymnasie- och högskolenivå.

Förskola (Förundervisning)

På Åland ingår förundervisningen i daghemsverksamheten för 6-åringar. Information om förundervisningen får du från den kommun du bor i på Åland. Förutom de kommunala daghemmen finns även andra alternativ. Till exempel Waldorfskolan har en barnträdgård med förskola samt St.Mårtens daghem som sköts av Mariehamns församling.

Grundskola

På Åland är det läroplikt för alla barn. Läroplikten börjar det år då barnet fyller sju år. Grundskolan är kostnadsfri gällande det mesta som läromedel, elevvård, måltider, undervisningen, i vissa fall skolskjutsar. I varje kommun på Åland erbjuds grundskoleundervisning. Skolorna består vanligen av årskurserna 1-6 eller årskurserna 1-9.  Enligt lagen har läsåret minst 188 arbetsdagar och inleds ungefär i mitten av augusti och avslutas den första veckan i juni varje år. 

Högskolan

Högskolan på Åland är en högskola som erbjuder utbildning som leder till en yrkeshögskoleexamen. 

Gymnasieskolor

Ålands gymnasium erbjuder allmänbildande gymnasieutbildning eller grundläggande yrkseutbildning. Alla som har genomgått grundskolan med godkänt betyg i ett nordiskt land är behöriga att söka till utbildning på gymnasienivå på Åland via den samåländska elevantagningen.

Övrig utbildning

Ålands musikinstitut ger undervisning i musik och dans. Studierna vid musikinstitutet ger grundläggande kunskaper i musik eller dans för fortsatta studier vid konservatorium eller musikhögskola.

Öppna högskolan erbjuder kurser på universitets- och högskolenivå. Kurserna är öppna för alla och det ställs inga formella krav på tidigare utbildning eller arbetserfarenhet.

Medborgarinstitutet (Medis) är ett utbildningscentrum som erbjuder mångsidiga utbildningstjänster.

Bel Canto r.f ordnar sommarkurser och under hösten. Ansökning sker via deras hemsida.

Föreningen Bild- och Formskolan r.f. är en ideell föräldraförening som med ekonomiskt stöd från Ålands Landskapsregering bedriver skapande verksamhet för främst barn i förskoleåldern, elever i grundskolan och ungdomar.

Ålands läroavtalscenter har hand om läroavtalsutbildning. Läroavtalsutbildning är en arbetsplatsförlagd praktisk utbildning som varvas med teoretiska studier.

Svenska för inflyttade

För att bl a förbereda dig för att studera vidare i en svenskspråkig skola erbjuder Medborgarinstitutet (Medis) språkkurser för personer med annat modersmål än svenska.

Nordiska överenskommelsen om tillträde till högre utbildning

Den nordiska överenskommelsen om tillträde till högre utbildning säkrar alla nordbors möjlighet att söka till en offentlig högskoleutbildning i ett annat nordiskt land på samma eller motsvarande villkor som landets egna invånare. I enlighet med avtalet räknas även motsvarande utbildning som genomgåtts i ett annat nordiskt land tillgodo i den finska högskoleexamen. Studieprestationerna utvärderas av den mottagande läroanstalten. Det är bra att i förväg ta reda på vilka dokument högskolorna i Finland behöver för att räkna tillgodo studierna.

Mer information

Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.