Språkkurser för inflyttare i Sverige

Mand læser bog i tog
Fotograf
Yadid Levy / Norden.org
Att ta en kurs i svenska kan vara ett klokt beslut, särskilt om du planerar att bo eller arbeta i Sverige och vill bli bättre förstådd. Här kan du läsa om svenskundervisning och kurser i danska, finska, isländska och norska som erbjuds i Sverige.

Om du flyttar till Sverige

Alla som flyttar till Sverige har rätt till gratis undervisning på svenska. Det kallas ”utbildning i svenska för invandrare” och förkortas sfi. Det är viktigt att ha grundläggande svenskkunskaper i Sverige för att minska risken för missförstånd och för att kunna fungera i en svensk vardag.

Det kan finnas många anledningar till att du behöver lära dig tala och skriva svenska eller ett annat nordiskt språk.

I Sverige kan du gå en kommunal vuxenutbildning (komvux) i svenska för invandrare (sfi) om du behöver grundläggande kunskaper i svenska. Du kan lära dig svenska så att du kan kommunicera muntligt och skriftligt i vardagen, det sociala livet, studielivet och arbetslivet.

Du bör vara medveten om att kunskaper i danska och norska i Sverige jämställs med grundläggande kunskaper i svenska. Det innebär att danska och norska medborgare inte har rätt till sfi-undervisning, eftersom de språkliga likheterna mellan länderna gör att det inte anses vara viktigt. En språkkurs i svenska är alltså inte en förutsättning för att du ska kunna arbeta, studera eller ha en vardag i Sverige.

Sfi-undervisning i Sverige

Om du flyttar till Sverige har du rätt att studera svenska för invandrare (sfi) om du

  • är folkbokförd i en kommun i Sverige
  • är minst 16 år
  • saknar grundläggande kunskaper i svenska.

Sfi-undervisningen är indelad i flera olika nivåer. Vilken nivå du ska gå på avgörs utifrån din utbildningsbakgrund och ett prov.

  • Studieväg 1: Kurs A–B är för dig som har ingen eller kort skolgång från ditt hemland.
  • Studieväg 2: Kurs B–C är för dig med långsam eller normal studietakt.
  • Studieväg 3: Kurs C–D är för dig med mycket god studievana och förmåga att arbeta självständigt.

Du kan få betygen A, B, C och D på kursen. Om du inte når upp till betyget godkänt får du ett intyg där det står vad du kan i förhållande till kursens mål.

Svenska för invandrare ger dig grundläggande kunskaper i det svenska språket och om det svenska samhället.

Du kan ansöka om att läsa sfi hos den svenska kommun där du är folkbokförd. Du går till kommunen och anmäler dig personligen.

Finländare som bor i Finland och arbetar i Sverige

Om du är finsk medborgare och bor i Finland men arbetar i Sverige och saknar grundläggande svenskkunskaper har du rätt till svenskundervisning i den kommun du arbetar i.

Du har rätt till svenskundervisning från och med det andra kalenderhalvåret det år du fyller 16 år.

Kontakta din kommun för mer information om undervisningsutbudet.

Undervisning i nordiska språk i Sverige

Om du vill studera svenska, danska, finska, norska eller isländska i Sverige kan du kontakta ett av de tio studieförbunden, ett av Sveriges universitet, folkhögskolor, privata aktörer eller din kommun för mer konkret information om vilka kurser de erbjuder.

Det finns många ställen där man erbjuder kurser i både allmän svenska och specialkurser för dig som behöver språket i arbetet, till exempel inom sjukvården. Du kan också välja mellan konversationskurser, uttalskurser eller grammatikkurser i en studietakt som passar dig.

Vissa studieförbund erbjuder dessutom svenskundervisning som särskilt riktar sig till personer som talar flytande danska eller norska.

Modersmålsundervisning och svenskundervisning för barn i Sverige

Reglerna för modersmålsundervisning skiljer sig åt beroende på om det handlar om ett nationellt minoritetsspråk eller ett annat modersmål.

Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.