Permittering fra jobb i Norge

Permittering fra jobb i Norge
Her kan du lese mer om reglene rundt permittering, og hvordan du kan søke om dagpenger dersom du blir permittert.

Hva er permittering?

Permittering er en midlertidig ordning der en arbeidstaker må stoppe å arbeide i en periode fordi arbeidsgiver eller bedriften ikke kan tilby arbeid. En permittering er ikke det samme som en oppsigelse. Under en permittering fritas du midlertidig for plikten til å komme på jobb og gjøre arbeid, mens arbeidsgiveren tilsvarende fritas for plikten til å betale deg lønn. Arbeidsforholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver skal likevel bestå under en permittering, og det forutsettes at arbeidsstansen er midlertidig. Er den ikke midlertidig,  skal den ansatte sies opp.

Permittering skal skyldes en saklig grunn som kan knyttes til bedriften og ikke til den ansatte. Eksempler på saklige grunner kan være nødvendige kostnadsreduksjoner, ordremangler og praktiske arbeidshindringer.

Ulike former for permittering

Ved hel permittering er arbeidstakeren helt fritatt for sin arbeidsplikt. Ved en delvis permittering må arbeidstaker jobbe deler av sin stillingsprosent og være permittert resten. Permittering må ikke forveksles med

  • Hel eller delvis oppsigelse
  • Innskrenking av arbeidstid, som innebærer at arbeidstakeren har krav på lønn i oppsigelsestiden
  • Permisjon – hvor arbeidstakeren etter eget ønske har fått fri med eller uten lønn

Varsel om permittering

Arbeidsgiver skal varsle om permitteringen skriftlig, senest 14 dager før permitteringen trer i kraft. I denne varslingsperioden skal arbeidstakeren jobbe normalt og motta lønn deretter. Permittering kan gis på ubestemt tid, men maksimal grense er en periode på 52 uker. Permitteringstiden skal oppgis i permitteringsvarselet man får. Når permitteringsperioden er over, er arbeidstaker er pliktig til å møte opp på arbeid igjen. Ved ubestemt permitteringstid er man pliktig til å møte i løpet av to dager etter at arbeidsgiver har gitt beskjed om det.

Dagpenger ved permittering

For å ha rett til dagpenger ved permittering, må du oppfylle de vanlige vilkårene for dagpenger. I tillegg må det være slik at arbeidsgiver permitterer på grunn av mangel på arbeid eller andre forhold som de ikke kan påvirke. 

Det er Arbeids- og velferdsetaten, NAV, som har ansvar for utbetaling av dagpenger. Blir du permittert, må du ta kontakt med NAV slik at du kan gi dem den dokumentasjonen som trengs.

Grensearbeidere

Permitterte grensearbeidere er unntatt fra kravet om at de må bo eller oppholde seg i Norge for å få dagpenger.

Hvem skal du kontakte om du har spørsmål om permittering? 

Ta kontakt med Arbeidstilsynet dersom du lurer på regelverket rundt permittering. Ta kontakt med NAV dersom du lurer på rett til dagpenger ved permittering.

Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.