Ekonomiskt bistånd i Grönland

People in Nuuk
Fotograf
Mads Schmidt Rasmussen / norden.org
Här kan du läsa om möjligheterna att ansöka om ekonomiskt bistånd i Grönland.

Om du är lagligt bosatt i Grönland och inte har någon inkomst har du rätt att ansöka om ekonomiskt bistånd (offentlig hjælp) på samma villkor som grönlänningar, men du måste naturligtvis uppfylla samma krav för att ha rätt till bistånd.

Vad finns det för bidrag?

I regel ska alla vuxna medborgare försörja sig och sin familj, men det kan finnas tillfällen när det inte är möjligt. Det kan handla om en social händelse såsom dödsfall, graviditet, skilsmässa, arbetslöshet eller arbetsoförmåga på grund av sjukdom eller olycksfall.

I Grönland finns två typer av ekonomiskt bistånd:

  • Akut ekonomiskt bistånd täcker grundläggande behov som mat och tak över huvudet, och kan beviljas om det plötsligt blir akut nödvändigt.
  • Ekonomiskt bistånd till fasta utgifter och försörjning är ett långsiktigt stöd som ska täcka till exempel utgifter för värme, el och vatten. Dessutom får du ekonomiskt bistånd till försörjning av dig och din familj.

Särskilda regler gäller för registrerade yrkesfiskare och -fångstmän. Eftersom inkomsten som fiskare och fångstman kan vara särskilt osäker vid handelsstopp eller dåligt väder tar man extra hänsyn till familjer som försörjer sig med fiske och fångst.

Man kan också få engångsbidrag till oförutsedda utgifter eller utgifter som förbättrar framtida levnadsförhållanden. Det kan vara flytthjälp, begravningskostnader eller stöd till resor vid nära anhörigs sjukdom eller död.

Vilka krav ska du uppfylla?

För att kunna få ekonomiskt bistånd måste du vara fast bosatt och folkbokförd i Grönland samt uppfylla ett av följande kriterier:

  • vara dansk medborgare
  • vara gift med eller senast ha varit gift med en dansk medborgare
  • omfattas av avtal med andra länder, som ger dig rätt till offentlig försörjning i Grönland, till exempel den nordiska konventionen om social trygghet.

Dessutom ska du kunna dokumentera den sociala händelse som gör att du inte kan försörja dig och din familj.

Hur mycket kan du få?

Storleken på det ekonomiska biståndet varierar beroende på din situation och dina godkända fasta utgifter, men i regel kan du inte få mer än motsvarande 65 procent av minimilönen för en outbildad löntagare enligt SIK-avtalet.

Hur ansöker du om ekonomiskt bistånd?

Ansökningsförfarandet varierar beroende på vilken kommun du bor i, men det vanligaste är att du bokar ett möte med en handläggare på kommunen. Handläggaren hjälper dig vidare därifrån. Oftast måste du

  • fylla i en ansökan
  • dokumentera tidigare inkomster, till exempel genom lönespecifikationer
  • dokumentera de utgifter du inte kan betala
  • dokumentera den sociala händelse som ligger bakom biståndsbehovet.

Har du rätt till ekonomiskt bistånd omedelbart efter att du har flyttat till Grönland?

I regel finns det inget krav på att du ska ha bott i Grönland under en viss tid innan du ansöker om ekonomiskt bistånd. Men du måste kunna dokumentera den sociala händelse som innebär att du inte kan försörja dig själv.

Kan du få ekonomiskt bistånd utomlands?

Det ekonomiska biståndet betalas ut endast till personer som är bosatta och folkbokförda i Grönland. Du kan därför inte ta med dig det ekonomiska biståndet utomlands.

Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.