Ministerråd

Nordisk ministerråd, som ble grunnlagt i 1971, er – til tross for navnet – egentlig ikke ett, men flere ministerråd.

Information

Contact

Ministerråd

Nordisk ministerråd for arbeidsliv (MR-A)
De nordiske regjeringenes samarbeid innenfor sysselsettings- og arbeidsmarkedsområdet, samt områdene arbeidsmiljø og arbeidsrett, ledes av de nordiske arbeids- og sysselsettingsministrene, som til sammen utgjør MR-A.
Gå til organisasjon
Nordisk ministerråd for bærekraftig vekst (MR-Vekst)
Nordisk ministerråd for digitalisering 2017–2024 (MR-DIGITAL)
MR-SAM vedtok 22. juni 2017 å etablere et ad hoc-ministerråd for digitalisering (MR-DIGITAL) for perioden 2017–2024. MR-DIGITAL består av en minister fra hvert nordisk land, Grønland, Færøyene og Åland. I tillegg er de baltiske landene representert med én minister hver fra Estland, Latvia og Litauen. Følgende ministre er utpekt til MR-DIGITAL
Gå til organisasjon
Embetsmannskomiteer
Nordisk ministerråd for fiskeri og havbruk, jordbruk, næringsmidler og skogbruk (MR-FJLS).
Nordisk ministerråd for justitsspørsmål (MR-JUST)
De nordiske regjeringenes samarbeid på lovområdet ledes av de nordiske justisministrene som utgjør MR-JUST. Lov- samarbeidet er et verktøy for de nordiske landene i arbeidet med å fremme grunnleggende felles prinsipper i nordisk lovgivning.
Gå til organisasjon
Nordisk ministerråd for kultur (MR-K)
Kulturministrene i de nordiske landene og Færøyene, Grønland og Åland har det overordnede ansvaret for det nordiske kultursamarbeidet i Nordisk ministerråd. Det overordnede målet er blant annet å fremme mangfoldet av kulturuttrykk og formidle kunstnere og deres arbeid
Gå til organisasjon
Nordisk ministerråd for likestilling og LGBTI (MR-JÄM)

De nordiske regjeringenes samarbeid på likestillingsområdet ledes av de nordiske likestillingsministrene, som utgjør MR-JÄM. De nordiske landenes felles kultur, historie og demokratiske tradisjoner har gjort det mulig å utvikle et nært og konstruktivt samarbeid innenfor likestillingsområdet.

Gå til organisasjon
Nordisk ministerråd for miljø og klima (MR-MK)
Nordisk ministerråd for sosial- og helsepolitikk (MR-S).
De nordiske regjeringenes samarbeid innenfor sosial- og helsesektoren ledes av de nordiske sosial- og helseministrene, som utgjør MR-S. Det nordiske samarbeidet på sosial- og helseområdet er basert på de felles verdiene som utgjør fundamentet i den nordiske velferdsmodellen.
Gå til organisasjon
Nordisk ministerråd for utdanning og forskning (MR-U)
De nordiske regjeringenes samarbeid innenfor forskning og utdanning ledes av de nordiske utdannings- og forskningsministrene, som utgjør MR-U. Ministerrådet skal bidra til å sikre at Norden har en ledende posisjon som kunnskaps- og kompetanseregion.
Gå til organisasjon
Nordisk ministerråd for økonomi- og finanspolitikk (MR-FINANS)
De nordiske regjeringenes samarbeid på økonomi- og finansområdet ledes av de nordiske finansministrene, som utgjør MR-FINANS. Gjennomgående punkter i arbeidet er: (1) å sikre stabil og bærekraftig økonomisk vekst, (2) å utvikle de nordiske velferdsmodellene, (3) å fremme den økonomiske integreringen internt i Norden så vel som i Østersjø-regionen og i Europa, og (4) å fremme nordiske interesser internasjonalt. Videre stimulerer samarbeidet til diskusjon av EU- og skattespørsmål, avskaffelse av grensehindrende elementer i Norden, at en økonomisk dagsorden i større grad inkorporeres i den nordiske strategien for bærekraftig utvikling og fortsatt samarbeid om de nordiske finansmarkedene.
Gå til organisasjon
Embetsmannskomiteer
Embetsmannskomiteer
Arbeidsgrupper og utvalg