Skatt i Grönland

Skattestyrelsens lokaler i Nuuk
Photographer
Maasi Brøns Chemnitz
Det grönländska inkomstskattesystemet är ett källskattesystem där arbetsgivaren drar preliminärskatt från din inkomst. Här kan du läsa mer om skattereglerna i Grönland.

På Grönland kan du vara obegränsat eller begränsad skattskyldig, beroende på hur länge du vistas i landet. 

Obegränsat skattskyldig

Om du bor i Grönland eller vistas i landet i mer än sex månader (183 dagar) är du obegränsat skattskyldig. Det innebär att du ska deklarera och beskattas på alla dina inkomster – oavsett om de intjänas i Grönland eller utomlands.

När du är obegränsat skattskyldig får du varje år ett skattebeslut (årsopgørelse) från skattemyndigheten Skattestyrelsen där det framgår om du ska betala restskatt eller får tillbaka överskjutande skatt.

Begränsat skattskyldig

Om du vistas mindre än sex månader i Grönland är du begränsat skattskyldig. Det innebär att du bara betalar skatt på inkomster från Grönland.

När du är begränsat skattskyldig får du inget slutskattebesked med beräkning av restskatt eller överskjutande skatt.

A- och B-skatt

De vanligaste formerna av skatt är A- och B-skatt, som betalas på din A- respektive B-inkomst. 

A-skatten dras skatten automatiskt från din inkomst. 

Vid B-inkomst ska du själv hålla koll på skatten och betala den.


A-skatt är en preliminär skatt som beräknas utifrån vad du förväntas att tjäna under kommande beskattningsår. 
Som A-inkomst räknas till exempel

 • lön från arbetsgivare
 • lön som frilansare
 • pension
 • styrelsearvoden.

A-skatten beräknas utifrån ditt skattekort och dras automatiskt av din arbetsgivare. När beskattningsåret är över vet Skattestyrelsen din exakta A-inkomst och justerar din skatt efter det du faktiskt har tjänat. Har du betalat för lite skatt under året får du en faktura på det belopp du är skyldig. Det kallas restskatt. Har du däremot betalat för mycket skatt kallas det överskjutande skatt. Skattestyrelsen betalar automatiskt tillbaka din överskjutande skatt. Om du har en skuld till det offentliga kommer din skuld att kvittas före utbetalning, varefter du får ett kvittningsbrev.


B-skatt är i grunden också en preliminär skatt, men du måste själv ha koll på hur mycket du ska betala. Du måste också se till att betala in den själv. 
Som B-inkomst räknas till exempel 

 • inkomst från egenföretagande
 • studiestöd
 • ränta
 • handel med produkter från jakt, fångst och fiske.

För att betala B-skatten får du inbetalningsavier på tio delbetalningar (rater) per år, baserat på din preliminära skattedeklaration. Dessutom gäller samma regler som för A-inkomst för restskatt och överskjutande skatt. 

 

Förskottsregistrering och skattekort

Normalt behöver du göra en förskottsregistrering bara om du är obegränsat skattskyldig i Grönland. För att förskottsregistrera dig och få ditt skattekort ska du kontakta ditt lokala skattekontor eller hitta det på Sullissivik (medborgarservice online). 

Ditt skattekort beräknas utifrån din förskottsregistrering, dina personliga skatteavdrag och din kommuns skatteprocent.

 

Självdeklaration och slutskattebesked

Skattestyrelsen gör din självdeklaration utifrån inkomstuppgifter som din arbetsgivare lämnat in. Om du vill göra ändringar eller tillägg i deklarationen kan du rätta den elektroniskt via Sullissivik. Om du inte har några ändringar eller tillägg behöver du inte göra något.

Din självdeklaration ska lämnas in till Skattestyrelsen senast den 1 maj året efter inkomståret. 

När skatteåret är slut får du ett slutskattebesked som visar om du ska betala restskatt eller få pengar tillbaka. Slutskattebeskedet skickas ut i slutet av augusti året efter inkomståret. Slutskattebeskedet innehåller instruktioner för inbetalning av restskatt. Överskjutande skatt betalas automatiskt tillbaka till dig. 

Dubbelbeskattningsavtal är avtal som har ingåtts mellan ett eller flera länder. Avtalen ser till att du bara behöver betala inkomstskatt i det land du arbetar i. Om du kommer från ett land som har ett dubbelbeskattningsavtal med Grönland blir du därför befriad från att betala skatt i ditt eget land när du arbetar i Grönland. 

Av de nordiska länderna har Grönland ingått dubbelbeskattningsavtal med

 • Danmark
 • Färöarna
 • Island
 • Norge.

Läs mer om de enskilda dubbelbeskattningsavtalen på webbplatsen Nordisk eTax eller kontakta skattemyndigheterna i ditt bosättningsland för att få reda på reglerna för dubbelbeskattning vid arbete i Grönland.

Skatteregler mellan Grönland och Sverige respektive Finland

Grönland har inte något dubbelbeskattningsavtal med Sverige och Finland. Det innebär att skattemyndigheterna i dessa länder kan ta ut skatt för arbete utfört i Grönland, utöver den skatt som du redan har betalat i Grönland. Det kallas dubbelbeskattning eftersom du betalar skatt på samma inkomst två gånger. 

Om du är bosatt i Sverige eller Finland och fortsatt är anställd och avlönad av din vanliga arbetsgivare som inte har hemvist eller ett fast driftställe i Grönland gäller följande regler:

Om din vistelse inte överstiger 14 dagar är du inte skattskyldig i Grönland. Då ska du bara betala skatt på din inkomst i det land där du är anställd.

Om din vistelse överstiger 14 dagar är du också skattskyldig i Grönland. Då ska du betala skatt på din inkomst både i Grönland och i det land där du är anställd.

Kontakta berörda skattemyndigheter för att få reda på mer om gällande skatteregler.

Nordisk eTax

Nordisk eTax är ett samarbete mellan skattemyndigheterna i de nordiska länderna. Här kan du hitta information om bland annat skatteregler och dubbelbeskattningsavtal. Dessutom hittar du kontaktuppgifter till alla nordiska skattemyndigheter.

Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.