Grunnskole i Danmark

Svenske børnepenge
I Danmark er det undervisningsplikt i ti år, men ikke skoleplikt. Les her blant annet om den danske folkeskolen, friskoler, etterskoler og internasjonale grunnskoler i Danmark.

Undervisningsplikt i Danmark

I Danmark er det ikke skoleplikt, men alle barn i undervisningspliktig alder har rett og plikt til å motta undervisning.

Undervisningsplikten varer i 10 år og inntrer 1. august det kalenderåret barnet fyller seks år.

Den pliktige undervisningen kan foregå

  • i folkeskolen, som er gratis
  • i friskoler eller i private grunnskoler, der det kreves foreldrebetaling
  • som hjemmeundervisning.

Dessuten finnes det kostskoler og etterskoler der elevene bor på skolen.

Folkeskolen

Folkeskolen omfatter en 10-årig grunnskole bestående av en barnehageklasse (0. klasse) og 1.–9.-klasse, samt en ettårig frivillig 10. klasse.

Når du bor i Danmark, har du rett til å få barnet ditt tatt opp i folkeskolen i skoledistriktet der familien bor eller oppholder seg.

Det er imidlertid mulig å velge en annen folkeskole enn distriktsskolen, også en folkeskole i en annen kommune enn bostedskommunen, under forutsetning av at det er plass ved den ønskede skolen.

Hvis du ønsker nærmere opplysninger, må du kontakte din kommune.

Friskoler, private grunnskoler, etterskoler og frie fagskoler i Danmark

Frie grunnskoler og etterskoler er private selveide institusjoner der det kreves betaling for undervisning og eventuelt opphold. Elever kan bo på frie grunnskoler (6.–10. klassetrinn), etterskoler (8.–10. klassetrinn) og frie fagskoler (10. klassetrinn med mer).

Internasjonale grunnskoler i Danmark

Det finnes en rekke internasjonale skoler i Danmark, der undervisningsspråket er et annet enn dansk.

De fleste internasjonale skoler er opprettet etter reglene for private skoler og får derfor et statlig tilskudd. Det kreves i tillegg en skoleavgift, som kan variere fra cirka 15 000 til 80 000 danske kroner i året.

Elevene ved internasjonale skoler kan både være danske elever som ønsker undervisning på et fremmedspråk, og utenlandske elever uten kunnskaper i dansk. Selv om undervisningen på disse skolene foregår på fremmedspråk, gis det som regel supplerende undervisning i dansk språk og kultur for ikke-danske elever.

Opptak ved internasjonale skoler skjer ved henvendelse til den enkelte skole. Noen skoler er veldig ettertraktede og har ventelister, så det anbefales å kontakte skolen så tidlig som mulig.

Mer informasjon

Kontakt myndighet

Hvis du har spørsmål om dine barns skolegang i den danske folkeskolen, må du kontakte kommunen din.

Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.