Stemmerett i Danmark

Stemmeret i Danmark
Les her hvilke regler som gjelder for nordiske statsborgere når det gjelder stemmerett ved valg og folkeavstemninger i Danmark.

Folketingsvalg og folkeavstemninger

For å kunne stemme ved folketingsvalg og folkeavstemninger må du være dansk statsborger og ha fast bopel i Danmark. Det finnes imidlertid visse unntak. Hvis du ikke er dansk statsborger, kan du stemme ved kommunevalg, regionale valg og valg til Europaparlamentet under visse betingelser.

Folketingsvalg og folkeavstemninger

Du kan stemme ved danske folketingsvalg og folkeavstemninger hvis du har fylt 18 år, er dansk statsborger og har fast bolig i Danmark. Du har imidlertid ikke stemmerett hvis du er umyndig (under særskilt vergemål).

Hvis du har rett til å stemme ved et folketingsvalg eller en folkeavstemning, får du tilsendt et valgkort ca. fem dager før folketingsvalget/folkeavstemningen.


Hvis du flytter til utlandet og blir registrert som utreist i CPR, kan du som regel ikke bli tatt opp på valglisten og stemme ved danske folketingsvalg og folkeavstemninger. isse persongrupper kan imidlertid tas med på valglisten til tross for at de bor i utlandet. Du kan lese mer på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside.

Kommunal- og regionalvalg

Som innflytter til Danmark kan du stemme ved kommunal- og regionvalg, selv om du ikke har dansk statsborgerskap.

Det forutsetter at du er 18 år, har fast bopel i kommunen/regionen og oppfyller minst én av følgende betingelser:

  • du er dansk statsborger
  • du er statsborger i en av de øvrige medlemsstatene i EU
  • du er statsborger på Island eller i Norge
  • du har bodd fast i riket (Danmark, Færøyene og Grønland) de siste tre årene før valgdagen

Opphold regnes fra den dagen du bopelsregistreres i folkeregisteret (CPR).

Hvis du er utvist, kan du imidlertid ikke stemme selv om du fortsatt har adresse i Danmark.

Hvis du har stemmerett til et kommunal- eller regionalvalg, får du tilsendt et valgkort ca. fem dager før valget.

Valg til Europaparlamentet

Hvis du er statsborger i et annet EU-land enn Danmark, kan du stemme ved valg til Europaparlamentet i Danmark hvis du har fast bopel i Danmark og har fylt 18 år, men bare hvis du ikke samtidig stemmer i hjemlandet ditt.

Hvis du er statsborger i ett EU-land mens du bor i et annet, kan du velge om du vil stemme ved valg til Europaparlamentet i hjemlandet ditt eller i landet du bor i, men du kan altså bare stemme ett sted.

Hvis du er EU-borger, bor i Danmark og ønsker å stemme ved valg til Europaparlamentet i Danmark, må du senest fem uker før valgdagen søke hjemkommunen din om å bli registrert på valglisten.

Hvis du er utvist, kan du imidlertid ikke stemme selv om du fortsatt har adresse i Danmark.

Hvis du har stemmerett til et Europaparlament-valg, får du tilsendt et valgkort ca. fem dager før valget.

Mer informasjon

Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.