Läkemedel och läkemedelsersättning i Finland

Lääkkeet ja lääkekorvaukset Suomessa
Fotograf
Roberto Sorin on Unsplash
Här kan du läsa om läkemedelsbehandling, recept och rätt till läkemedelsersättning i Finland. Du kan också läsa om vad du ska göra om du har ett utländskt recept eller reser med läkemedel.

Läkemedelsbehandling är en del av hälso- och sjukvården. Läkemedel som ges på sjukhus och andra vårdinrättningar är en del av vården och ingår i klientavgiften (patientavgiften). Kostnaden för din läkemedelsbehandling faktureras inte separat när du bor i Finland eller när du har rätt till vård i Finland. Läs mer på sidan Rätten till vårdtjänster i Finland.

Läkemedel som du använder utanför sjukhuset måste du själv köpa på apoteket. Folkpensionsanstalten (FPA) ersätter läkemedelskostnaderna för personer som bor i Finland och omfattas av sjukförsäkringen. Du kan också få ersättning från FPA om du har rätt till vård i Finland enligt EU-lagstiftningen eller ett internationellt avtal. Läs mer på EU-hälsovård.fi.

Läkemedelsersättning i Finland

FPA betalar ut ersättning för läkemedel, kliniska näringspreparat och baskrämer som ordinerats för behandling av sjukdom till personer bosatta i Finland som omfattas av sjukförsäkringen. I vissa situationer kan ersättning betalas ut i enlighet med EU-föreskrifter eller internationella avtal.

Läkemedelsersättningen kan du i regel få som direktersättning på apoteket. Läkemedelsersättningarna har en initialsjälvrisk, det vill säga ett kostnadstak, på 50 euro per kalenderår. Läs mer på EU-hälsovård.fi och FPA:s webbplats.

Köp av läkemedel i Finland med recept från utlandet

Du kan köpa läkemedel i Finland med ett skriftligt recept som skrivits ut i ett annat EU-/EES-land eller Schweiz om läkemedlet har försäljningstillstånd i Finland. Receptet ska innehålla vissa minimiuppgifter som du kan kontrollera på EU-hälsovården.fi.

Elektroniska recept fungerar inte mellan de nordiska länderna, men förberedelser pågår för att införa tjänsten.

Utförsel och införsel av läkemedel från och till Finland

Mellan EU- och EES-länder får du föra ut och in receptbelagda läkemedel och egenvårdsprodukter för eget, personligt bruk i en mängd som motsvarar högst ett års användning. Du kan behöva bevisa att läkemedlet har ordinerats för personligt bruk. Du kan bevisa det till exempel med etiketten på läkemedelsförpackningen, ett recept eller ett läkarintyg. Läs mer på Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimeas webbplats och på Info Nordens sidor om destinationslandets tullbestämmelser.

Om du beställer läkemedel per post till Finland får du ta emot läkemedel för högst tre månader. Läs mer på Fimeas webbplats.

Mer information

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.