Svenske foreldrepenger

Svenske barselsdagpenge
Les om rett til foreldrepermisjon, hvor lang permisjon du kan ta, og hvordan du søker om foreldrepenger i Sverige.

Foreldrepermisjon gir foreldre mulighet til å ha fri fra arbeidet for å passe barnet. Med foreldrepenger kan du som forelder ta permisjon fra jobben og motta ytelsen i lengre sammenhengende perioder, enkelte dager eller deler av dager.

Hovedregelen er at hvis du bor og arbeider i Sverige, opptjener du rett til foreldrepenger i Sverige. Hvis du bor i Sverige, men arbeider i et annet nordisk land, opptjener du rett til foreldrepenger i arbeidslandet.

Svensk permisjon i forbindelse med graviditet, barsel og adopsjon

I Sverige har du rett til å ta helt fri fra jobben når du føder barn. Du har rett til det i en sammenhengende periode på minst sju uker før den forventede fødselsdatoen og sju uker etter fødselen.

Inntil barnet er 18 måneder, har du som forelder rett til å ha helt fri fra jobben.

Inntil barnet fyller åtte år eller avslutter første klasse, har du som forelder rett til å ha fri fra jobben hvis du tar foreldrepermisjon. Du har også rett til å forkorte arbeidstiden med opptil en fjerdedel.

Du har rett til å dele opp fødselspermisjonen i høyst tre perioder hvert kalenderår. Hvis du og arbeidsgiveren er enige, kan du dele opp fødselspermisjonen i flere perioder.

Søk om permisjon i Sverige

Du må underrette arbeidsgiveren minst to måneder før du skal ta fødselspermisjon. Noen arbeidsplasser har overenskomster som gjør at du må rapportere tidligere eller senere. Spør din arbeidsgiver hvis du vil vite hva som gjelder for deg.

Inntekt i forbindelse med din svenske fødselspermisjonen

Du kan motta foreldrepenger mens i er på fødselspermisjon, hvis du er med i den svenske trygdeordningen, og hvis barnet er bosatt i Sverige eller bor i EU/EØS eller Sveits. Foreldrepenger utbetales for 480 dager for et barn. Er dere to foreldre, får dere 240 dager hver. Hvis du er alene om å ha foreldremyndighet over barnet, har du rett til alle de 480 dagene.

I 390 dager er foreldrepengene basert på inntekten du har. De resterende 90 dagene er ytelsen på laveste nivå.

Dere får 195 dager hver på sykepenger og 45 dager hver på laveste nivå. Dere kan dele dagene mellom dere ved å avstå dager til hverandre, men 90 dager på sykepengenivå er reservert og kan ikke overføres til den andre forelderen.

I tjenesten Räkna på föräldrapenning (regn ut foreldrepenger) på Försäkringskassans nettside kan du enkelt og raskt se hvor mye du kan få i foreldrepenger.

Slik søker du om foreldrepenger i Sverige

Du må først rapportere at du skal være ledig fra jobben din, og deretter søke om foreldrepenger hos Försäkringskassan. Du kan både rapportere og søke på Försäkringskassans nettside hvis du har svensk e-legitimasjon.

Hvis søknaden er komplett, vil pengene bli utbetalt i løpet av 30 dager. Pengene er på kontoen din den 25. hver måned.

Enkelte virksomheter tilbyr en supplerende foreldregodtgjørelse i tillegg til foreldrepengene fra Försäkringskassan. Spør arbeidsgiveren din om hva de tilbyr i forbindelse med foreldrepermisjon.

Når du flytter til et annet nordisk land før eller under permisjonen

Hovedregelen er at du tjener opp foreldrepengene i landet der du jobber.

Under kan du lese om svenske foreldrepenger når du flytter til og fra Sverige før og under fødselspermisjonen.

Hvis du flytter til Sverige før permisjonen begynner

Hvis du flytter til Sverige og blir med i trygdeordningen i landet, har du rett til foreldrepenger.

Hvis du har mottatt en ytelse i et annet land som svarer til svenske foreldrepenger, fraregnes denne perioden fra svenske foreldrepenger.

Hvis du flytter til Sverige etter at permisjonen har begynt

Flytter du til Sverige etter at du har begynt på fødselspermisjon, må du søke om å få foreldrepengene fra hjemlandet med deg til Sverige.

Du må kontakte trygdemyndigheten i landet du flytter fra, for å få informasjon om hvordan du kan få utbetalt foreldrepengene når du bor i Sverige.

Hvis du flytter fra Sverige etter at permisjonen har begynt

Hvis du mottar foreldrepenger basert på inntekten din, kan du ta med deg dine svenske foreldrepenger til et annet nordisk land etter at permisjonen har begynt, så lenge du fortsetter med å ta den ut når du flytter.

Hvis foreldrepengene dine utbetales på laveste grunnivå og du flytter til et annet nordisk land, kan du ikke ta med svenske foreldrepenger.

Foreldrepermisjon når familien bor i Sverige og en eller begge foreldre arbeider i utlandet

Som hovedregel er det landet der du er med i trygdeordningen, som skal utbetale foreldrepenger. Bor du i Sverige og arbeider i et annet nordisk land, er det det andre nordiske landet som skal utbetale foreldrepengene dine.

Hvis du arbeider og bor i ett land samtidig som du arbeider i et annet land, fortsetter du å være omfattet av bostedslandets trygdelovgivning.

Hvis dere som foreldre arbeider i hvert deres land, har dere krav på foreldrepermisjon i henhold til hvert lands regler. Permisjonsdagene avregnes mot hverandre. Foreldrepermisjonen som den ene av foreldrene tar i et annet nordisk land, trekkes fra den tiden som den andre forelderen tar ut i Sverige, eller omvendt.

Hvis du arbeider i et annet nordisk land og tar ut foreldrepermisjon først, skal forelderen som tar permisjon i Sverige, dokumentere hvor mye foreldrepermisjon du har tatt ut i det andre nordiske landet, så Försäkringskassan kan se hvor lenge partneren din kan være i foreldrepermisjon i Sverige.

Hvis begge foreldrene arbeider i et annet nordisk land, har dere krav på foreldrepermisjon i henhold til arbeidslandets regler.

Hvem skal du kontakte hvis du har spørsmål?

Du kan ringe til Försäkringskassans kontaktsenter +46 (0)771-524 524 eller gå inn på Försäkringskassans nettside hvis du har spørsmål om foreldrepenger eller -permisjon.

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.