Pass- og visumkrav ved innreise til Sverige

Pas med stempler

Pas med stempler

Fotograf
ConvertKit / Unsplash
Få kjennskap til reglene for pass og visum når du reiser til Sverige som nordisk statsborger, EU/EØS-statsborger eller tredjelandsstatsborger. Se hva som gjelder når du reiser med mindreårige, hvis du blir nektet innreise eller trenger konsulær beskyttelse.

Det er viktig å være godt informert om innreisereglene når du reiser til Sverige, og å sikre deg at du har med deg nødvendige dokumenter så du unngår problemer ved grensen. 

Må du ha med pass når du reiser til Sverige?

Når du reiser til Sverige, avhenger det av nasjonaliteten din og andre faktorer om du trenger pass eller ikke. Hvis du reiser med familiemedlemmer fra land utenfor EU, må du være oppmerksom på de spesifikke reglene som gjelder for dem. 

  1. Nordiske statsborgere: Som nordisk statsborger trenger du vanligvis ikke å vise pass når du reiser til Sverige. Det svenske politiet anbefaler imidlertid at du tar med enten pass eller nasjonalt ID-kort for å kunne bekrefte din identitet. Men du kan som regel også bruke førerkortet som legitimasjon.
  2. EU/EØS-statsborgere: Sverige er en del av Schengen-samarbeidet, og som regel trenger ikke EU/EØS-statsborgere fra Schengen-land å vise pass ved innreise til Sverige. Det anbefales imidlertid å ta med gyldig identitetsdokument som for eksempel pass eller ID-kort i tilfelle det oppstår spørsmål om identiteten din eller formålet med reisen.
  3. EU/EØS-statsborgere fra land som ikke er med i Schengen: Det gjelder spesielle regler for EU-landene som ikke er en del av Schengen-området. Ved reiser til og fra disse landene utføres det en lettere grensekontroll, men du kan reise inn i Sverige uten pass hvis du er EU/EØS-borger og har gyldig nasjonalt ID-kort.
  4. Tredjelandsstatsborgere: Tredjelandsstatsborgere, det vil si personer fra land utenfor EU/EØS og Schengen-området, må vanligvis vise gyldig pass og i noen tilfeller også visum ved innreise til Sverige. Det er viktig å undersøke de spesifikke kravene til landet ditt for å unngå problemer ved grensekontrollen.

Barn og mindreårige som skal reise til Sverige

Barn og unge under 18 år må ha eget reisedokument når de reiser til Sverige. Hvis de kommer fra land eller områder der Sverige krever at innbyggerne har visum, må de også ha eget visum.

En umyndig nordisk statsborger kan imidlertid reise til Sverige med sin verge uten eget reisedokument, hvis de er statsborgere i et av de nordiske landene eller EØS-borgere og er bosatt i et EU/EØS-land.

For å bekrefte retten til innreise må vergen vise et gyldig reisedokument og dokumentasjon som bekrefter identiteten, retten til innreise og at vedkommende er barnets verge. Dette kan være en fødselsattest eller annen offisiell dokumentasjon. Det kan også være nødvendig med skriftlig tillatelse fra den vergen som ikke er med på reisen.

For skoleklasser, foreninger eller andre grupper av mindreårige der en lærer eller en annen voksen er ansvarlig, kan retten til innreise til Sverige vurderes ved at den ansvarlige voksne viser en liste over medlemmene i gruppen. Listen skal inneholde:

  • de umyndiges personopplysninger
  • samtykke fra vergene til at de umyndige deltar, og til at den medreisende voksne er ansvarlig

Den ansvarlige voksne skal også kunne bekrefte sin egen rett til innreise og opphold. I tillegg må den ansvarlige personen tydelig kunne vise at de umyndige deltar i en organisert gruppeutflukt, som for eksempel en skole- eller fritidsaktivitet.

For umyndige som ikke er EØS-borgere, men er bosatt med oppholdstillatelse i en medlemsstat, skal den ansvarlige læreren eller lignende fylle ut Migrationsverkets skjema "Förteckning över deltagare i skolresor inom EU".

Gyldige reisedokumenter i Sverige

Du bør alltid ha med deg gyldige reisedokumenter, som pass eller ID-kort, til Sverige, så du kan bekrefte identiteten din hvis det blir nødvendig.

Førerkort, bank- eller skattekort anses ikke som gyldige reisedokumenter i Sverige og kan derfor bli avvist som legitimasjon. 

I noen tilfeller kan et nasjonalt ID-kort være akseptabelt som legitimasjon ved innreise til Sverige. Det er imidlertid alltid en god idé å ta med pass som backup, spesielt hvis du reiser fra et land utenfor EU/EØS.

Gyldighet av pass i Sverige

Hvis du er statsborger i et Schengen-land og reiser til Sverige, må reisedokumentene dine være gyldige på reisedagen.

Reiser du til Sverige fra et land utenfor Schengen-området, må passet ditt ikke være eldre enn 10 år, og det må være gyldig i minst 3 måneder etter planlagt hjemreise. 

Du har selv ansvar for å kontrollere at du har gyldig reisedokumentasjon til Sverige. Hvis passet ditt utløper i løpet av for kort tid, kan det være en god idé å fornye det før du reiser. 

Visum i Sverige

Hvis du ikke er statsborger i et EU-land og vil besøke Sverige i opptil 90 dager, kan du bli nødt til å søke om visum. Et visum tillater innreise og opphold i Schengen-landene i opptil 90 dager innenfor en periode på 180 dager.

Om du trenger visum, avhenger av hjemlandet ditt, om du har oppholdstillatelse i et annet Schengen-land eller er bosatt i et EU-land.

Hvis du har gyldig oppholdstillatelse fra et annet Schengen-land, trenger du ikke søke om visum for å besøke Sverige i opptil 90 dager. Et visum gir vanligvis adgang til alle Schengen-land, men i noen tilfeller gjelder det bare for opphold i Sverige eller visse andre Schengen-land. Hvis du vil besøke Sverige i mer enn 90 dager, må du søke om besøksoppholdstillatelse.

Andre viktige reisedokumenter i Sverige

I tillegg til pass og visum kan det være nyttig å ha med ytterligere dokumenter som for eksempel reiseforsikring, bookingbekreftelser og adresse til innkvarteringen din. Disse kan være nødvendige i tilfelle det kommer spørsmål fra immigrasjonsmyndighetene.

Nektet innreise til Sverige

Sverige kan nekte deg eller familien din innreise av hensyn til offentlig orden, sikkerhet eller helse. Dette krever at myndighetene kan påvise at du eller familien din utgjør en reel, umiddelbar og tilstrekkelig alvorlig trussel. Du har rett til å motta myndighetenes vedtak skriftlig, inklusive begrunnelser og opplysninger om hvordan du kan klage og innen hvilken frist.

Hvis du ikke får lov til å komme inn i Sverige, vil du normalt bli sendt tilbake til hjemlandet for egen regning.

Konsulær beskyttelse i Sverige

Hvis det oppstår nødssituasjoner eller problemer under oppholdet, kan du søke konsulær bistand fra hjemlandets ambassade eller konsulat i Sverige.

Ytterligere informasjon

Du finner ytterligere informasjon om å reise inn i Sverige hos Polisen og Migrationsverket.

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.