Arbeidstillatelse og oppholdstillatelse i Sverige

Arbejdstilladelse og opholdstilladelse i Sverige
Her kan du lese om arbeidstillatelse og oppholdstillatelse i Sverige. Du kan se hvilke regler som gjelder hvis du vil oppholde deg og jobbe i Sverige som nordisk statsborger, EU-/EØS-statsborger eller statsborger i et land utenfor EU/EØS.

Det felles nordiske arbeidsmarkedet er en hjørnestein i det nordiske samarbeidet. I 1954 inngikk de nordiske landene en overenskomst om et felles nordisk arbeidsmarked som gir de nordiske statsborgerne rettigheter til fritt å kunne ta arbeid og bosette seg i et annet nordisk land.

Det er andre regler for statsborgere fra land utenfor Norden. Her kan du lese om hva som gjelder for deg.

Nordisk statsborger i Sverige

Hvis du er statsborger i et nordisk land, kan du fritt reise til Sverige for å bo og jobbe der. Du trenger verken å ha visum, arbeidstillatelse eller oppholdstillatelse.

Du kan oppholde deg i Sverige i inntil ett år. Hvis du skal oppholde deg i Sverige i mer enn ett år, må du folkeregistrere deg i Sverige. Du kan lese mer om dette i artikkelen om folkeregistrering.

EU-/EØS-statsborger i Sverige

Hvis du er statsborger i et EU-/EØS-land og er lønnsmottaker, selvstendig, student eller har tilstrekkelige midler til å forsørge deg selv, har du oppholdsrett i Sverige. Med oppholdsrett menes at du som EU-/EØS-borger kan oppholde deg i Sverige i mer enn tre måneder uten oppholdstillatelse. Hvis du oppfyller oppholdsretten, har du automatisk oppholdsrett i Sverige og trenger ikke ta kontakt med Migrationsverket.

Ved innreise til Sverige må du likevel ha med et pass eller ID-kort hvor statsborgerskapet ditt framgår.

Hvis du har familie som er statsborgere i et land utenfor EU, må de søke om oppholdstillatelse (uppehållskort). For at familien din skal kunne bevilges oppholdstillatelse, må du kunne bekrefte at du oppfyller oppholdsretten i Sverige ved arbeid, studier eller at du har tilstrekkelige midler til å forsørge deg og familien din.

Hvis du er statsborger i Sveits, må du søke om oppholdstillatelse.

Du må kontakte Skatteverket for å folkeregistrere deg i Sverige.

Hvis du er EU-/EØS-statsborger og jobber i Sverige, men bor i et annet EU-/EØS-land som du vender tilbake til minst én gang i uken, skal du ikke registreres i Sverige.

Ikke EU-/EØS-statsborger, men bosatt i EU

Hvis du har bodd i et land innenfor EU, men ikke er EU-statsborger, kan du under visse omstendigheter oppnå status som fastboende utlending (varaktigt bosatt) i det landet. Du vil da ha rettigheter som tilsvarer de rettighetene EU-statsborgere har.

Statsborger fra land utenfor EU/EØS

Hvis du ikke er statsborger i et EU-/EØS-land, må du søke om oppholdstillatelse for å kunne bo i Sverige. Du finner informasjon om å søke om oppholdstillatelse i Sverige på Migrationsverkets nettside.

Når må du søke om svensk oppholds- og arbeidstillatelse?

Hvis du er statsborger fra et land utenfor EU/EØS, må du søke om svensk oppholds- og arbeidstillatelse for å bo og jobbe i Sverige.

Når du har oppholds- og/eller arbeidstillatelse i et nordisk land, gjelder tillatelsen bare i landet hvor den er innvilget – ikke i de andre nordiske landene. Har du svensk permanent oppholdstillatelse (permanent uppehållstillstånd, PUT), gjelder den altså bare i Sverige.

Hvis du har oppholdstillatelse i et av de andre nordiske landene og vil jobbe i Sverige eller flytte til Sverige, må du søke om tillatelse i Sverige. Du må kontakte den svenske migrasjonsmyndigheten, Migrationsverket, for informasjon om hvordan du skal gå fram for å søke om arbeids- og/eller oppholdstillatelse i Sverige.

Hvis du er statsborger i et land utenfor Norden, EU eller EØS og ønsker å bo i et annet nordisk land eller EU-/EØS-land mens du jobber i Sverige, må du søke om arbeidstillatelse som pendler. For å få tillatelse må du oppfylle de samme betingelsene som hvis du søker om arbeids- og oppholdstillatelse i Sverige.

Du bør kontakte utlendingsmyndighetene i landet du bor i, for å sikre deg at du kan pendle til jobb i Sverige uten at det får konsekvenser for oppholdstillatelsen din der.

Må du søke om tillatelse for å besøke Sverige?

Hvis du er statsborger i et land utenfor EU og ønsker å besøke Sverige i høyst 90 dager, må du muligens søke om visum. Et visum er gyldig for opphold i Schengen-land i opptil 90 dager innenfor en periode på 180 dager.

Hvis du er statsborger i et land utenfor EU og ønsker å besøke Sverige i mer enn 90 dager, må du søke om oppholdstillatelse for besøk. Hvis du befinner deg i Sverige og ønsker å forlenge besøket så det blir lengre enn 90 dager i alt, må du også søke om oppholdstillatelse for besøk.Må du søke om tillatelse for å besøke Sverige?

Må du kontakte migrasjonsmyndigheten i hjemlandet før du søker om svensk oppholds- og/eller arbeidstillatelse?

Ja, du må kontakte migrasjonsmyndigheten i landet der du allerede har oppholds- og/eller arbeidstillatelse før du kontakter den svenske migrasjonsmyndigheten. Det må du gjøre for å få vite hvordan en svensk oppholds- og/eller arbeidstillatelse vil påvirke tillatelsen du allerede har i landet der du bor og/eller jobber.

Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.