Å søke arbeid på Island

Atvinnuleit á Íslandi
Her finner du informasjon om jobbsøking på Island og om hvordan du kan motta dagpenger under arbeidsledighet fra hjemlandet i tre måneder mens du søker arbeid.

Å søke stilling på Island

Arbeidsledige fra andre nordiske land som kommer til Island for å søke arbeid, må først skaffe seg islandsk personnummer hos Folkeregistret  (Þjóðskrá Íslands). Deretter kan de registrere seg som arbeidssøkere på den lokale avdelinga av Arbeidsdirektoratets arbeidsformidling. Adressene til de lokale arbeidsformidlingene finner du på hjemmesida til Arbeidsdirektoratet (Vinnumálastofnun).

I tillegg til å formidle stillinger, gir arbeidsformidlingen opplysninger om situasjonen på arbeidsmarkedet og prognoser for utviklingen, samt gratis veiledning om utdannings- og yrkesvalg og om hvordan man bør gå fram når man søker arbeid. Det er også mulig å registrere seg hos private arbeidsformidlere eller ta direkte kontakt med arbeidsgivere. Man finner ofte stillingsannonser i de største avisene og på nettsidene deres.

Her følger en oversikt over hjemmesidene til de mest sentrale arbeidsformidlingene på Island, men merk at listen ikke er komplett:

Arbeidssøking gjennom EURES

Arbeidsdirektoratet står også for drifta av den felleseuropeiske arbeidsformidlingen EURES (EURopean Employment Services). EURES er et samarbeid om arbeidssøking og formidling av stillinger mellom medlemslandene i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS). Nettverket samordnes av Europakommisjonen.

Målet er at EURES skal gjøre det enklere for arbeidstakere å flytte mellom EØS-landene og på den måten bidra til å skape balanse mellom tilbud og etterspørsel innenfor området.

EURES-rådgivere tilbyr veiledning om arbeidssøking i utlandet og gir informasjon om arbeids- og boforhold innenfor området. I tillegg tilbyr EURES assistanse til arbeidsgivere som ønsker å rekruttere arbeidstakere fra andre EØS-land.

Mer informasjon finner du på hjemmesida til EURES, der er det utfyllende informasjon for dem som er arbeidssøkende og vurderer å flytte til et annet europisk land.

Nordjobb

For å søke om Nordjobb, må du enten være nordisk statsborger eller EU-borger bosatt i Norden og mellom 18 og 30 år. Nordjobb skal fremme mobiliteten blant unge i Norden gjennom å formidle sommerjobber og et sted å bo i et annet nordisk land.

Å være arbeidssøker på Island mens man mottar dagpenger fra hjemlandet

Alle landene i Norden er med i EØS-samarbeidet. Dermed kan innbyggerne reise til andre nordiske land i inntil tre måneder for å søke arbeid, samtidig som de beholder dagpengerettighetene i hjemlandet sitt. Forutsetningen er at man oppfyller vilkårene satt av landet som utbetaler dagpengene (se lenker under).

For å få dagpenger som arbeidssøker på Island, må du ha attest PD U2 (N-303 om du har flyttet fra Færøyene eller Grønland) fra forvaltningsmyndigheten som utbetaler stønaden.

Når en person kommer til Island, må vedkommende registrere seg hos Arbeidsdirektoratet. Den utenlandske myndigheten som har ansvar for dagpengene, skal fortsette med utbetalingene

Ta kontakt med myndighetene i hjemlandet i god tid

Før du reiser, må du i god tid ta kontakt med myndighetene som betaler ut dagpengene. De gir deg opplysninger om særlige betingelser, frister og eventuell ventetid på saksbehandling.

 

Dersom du ikke får arbeid

Når det har gått tre måneder, har du ikke lenger krav på dagpenger fra hjemlandet, og du må returnere for å bevare dagpengerettigheten. Det er nødvendig å reise til hjemlandet og registrere seg hos arbeidsformidlingen der før attestperioden løper ut. Det må ikke gå lenger enn syv dager fra ankomst til registrering. Det er ikke mulig å forlenge perioden du får arbeidsledighetstrygd i landet du søker arbeid i. Du må passe på å avregistrere deg hos arbeidsformidlingen i det nordiske landet du har vært arbeidssøker i, før du reiser tilbake til hjemlandet.

Mer informasjon

Ytterligere informasjon kan fås fra Arbeidsdirektoratet, både via deres hjemmeside og på telefon +354 5154800.

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.