Det svenske pensjonssystemet

Det svenske pensionssystem
Les om de forskjellige typene pensjoner i Sverige og hvordan du opptjener pensjon.

For å være med i den svenske offentlige pensjonsordningen, må du være omfattet av det svenske trygdesystemet. Det blir du enten ved å jobbe eller ved å bo og være registrert i Sverige.

Hvis du slutter å jobbe, begynner å jobbe i et annet land eller flytter fra Sverige, beholder du de pensjonsrettighetene du har opparbeidet i Sverige.

Det svenske pensjonssystemet består av tre deler: alderspensjon (allmän pension) fra Pensionsmyndigheten, tjenestepensjon (tjänstepension) fra arbeidsgiveren og eventuell egen pensjonsoppsparing.

Alderspensjon fra den svenske staten

Alderspensjon fra staten administreres av den svenske Pensionsmyndigheten. Den består av inntektspensjon og premiepensjon, som begge er inntektsbaserte.

Det finnes også andre deler av alderspensjonen, avhengig av når du er født, om du har hatt lav inntekt, eller om du ikke har hatt noen inntekt overhodet. Disse delene er garantipensjon, inntektspensjonstillegg (inkomstpensionstillägg), botillegg (bostadstillägg) og et personlig tillegg (äldreförsörjningsstöd).

Alderspensjonen omfatter også en etterlattepensjon, som er en økonomisk støtte hvis en nærstående slektning dør. Etterlattepensjonen består av barnepensjon, omstillingspensjon og enkepensjon.

Arbeidsmarkedspensjon fra arbeidsgiver i Sverige

De fleste mottar også tjenestepensjon fra sin arbeidsgiver. Hvis du har hatt flere arbeidsgivere, har du tjenestepensjon fra de ulike pensjonsselskapene arbeidsgiverne har hatt avtaler med.

Det er fire store tjenestepensjonsavtaler i Sverige. Hvilken du tilhører, avhenger av hvor du arbeider, og om arbeidsgiveren din har en overenskomst. De fire store arbeidsmarkedsrelaterte pensjonsavtalene dekker ansatte i kommuner og regioner, ansatte i staten, privatansatte funksjonærer eller privatansatte arbeidstakere. Arbeidsgiveren din kan også ha en annen løsning for tjenestepensjonen.

Hvilken tjenestepensjonsavtale du tilhører, avhenger av bransjen du jobber i, og når du er født.

Har du spørsmål om tjenestepensjonen, kan du snakke med arbeidsgiveren din, pensjonsselskapet eller en pensjonsvalgsentral (valcentral) avhengig av hvilken tjenestepensjonsordning du er tilknyttet.

Egen oppsparing til pensjon i Sverige

Du kan også lage en individuell pensjonsordning og spare privat til pensjon via bank eller forsikringsselskap i Sverige. Det er en frivillig oppsparing.

Hvis du vil spare privat til din framtidige pensjon, finnes det forskjellige måter å spare på. Eksempler på langsiktige pensjonsspareordninger er å sette inn penger på en investeringssparekonto (de kalles ISK) eller spare penger i en kapitalforsikring.

Du kan også spare til framtiden ved å nedbetale boliglån.

Se hvor mye du får i pensjon

Hvis du har elektronisk legitimasjon, for eksempel svensk BankID, Freja eID+ eller Foreign eID, kan du logge inn på pensionsmyndigheten.se og lage en pensjonsprognose for å se hvor mye du får i pensjon hver måned som pensjonist. Prognosen viser alderspensjon, tjenestepensjon og dine eventuelle egne private oppsparinger. Du kan imidlertid bare se pensjonene du har opptjent i Sverige.

Du mottar også en årsrapport fra Pensionsmyndigheten og fra eventuelle pensjonsselskaper om hvor mye du har tjent opp til pensjonen hvert år. Hvis du er usikker på om du har en tjenestepensjon, kan du kontakte arbeidsgiveren din.

Svensk alderspensjon når du bor utenfor Sverige

All inntektsbasert pensjon du har opptjent i Sverige, kan du ta med til utlandet. Akkurat som når du bor i Sverige, kan du tidligst få utbetalt pensjonen fra måneden da du fyller 63 år hvis du er født i 1961 eller 1962. Er du født senere, vil andre aldere gjelde for deg.

Det er verdt å merke seg at jo senere du tar ut pensjonen, desto høyere blir den, ettersom pensjonen i så fall utbetales over færre år.

Slik søker du om svensk pensjon hvis du bor utenfor Sverige

Hvis du bor i et nordisk land og er eller har vært omfattet av trygdesystemet gjennom arbeid i landet du bor i nå, må du kontakte pensjonsmyndigheten i dette landet for å søke om svensk pensjon.

Den utenlandske pensjonsmyndigheten sender søknaden din til Pensionsmyndigheten i Sverige, som undersøker hva du er berettiget til, og utbetaler din svenske alderspensjon. Saksbehandlingstiden fra søknaden kommer inn til Pensionsmyndigheten og til du mottar din første utbetaling, er normalt omkring fire måneder, men i noen tilfeller kan det ta opp til seks måneder eller mer.

Du kan beholde din inntektspensjon, premiepensjon og tilleggspensjon uansett hvilket land du flytter til.

Bor du i utlandet, har du ikke rett til svensk garantipensjon. Du kan bare være berettiget til svensk garantipensjon hvis du har hatt liten eller ingen arbeidsinntekt og bor i Sverige. Flytter du til utlandet, opphører retten til garantipensjon og utbetalingen stoppes.

Hvem skal du kontakte hvis du har spørsmål?

Kontakt arbeidsgiveren din eller pensjonsselskapet hvis du har spørsmål om tjenestepensjonen eller den individuelle oppsparingen din.

Mer informasjon

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.