Jobbe som lege eller sykepleier i Sverige

Revideret aftale til gavn for patienter og sundhedspersonale

Revideret aftale til gavn for patienter og sundhedspersonale

Fotograf
Ritzau Scanpix
Her får du svar på spørsmålene som oppstår når du overveier å jobbe i Sverige som lege eller sykepleier. Les om hvordan du søker svensk autorisasjon og finner jobb i Sverige, samt hvordan du forbereder deg best mulig før du begynner å jobbe i det svenske helsevesenet.

Det er mange grunner til å velge et kortere eller lengre karriereforløp i utlandet. Noen leger og sykepleiere har villet reise ut i årevis, noen har opptjent en del fritid og vil tjene ekstra penger, og andre vil benytte sjansen til å forbedre sine kvalifikasjoner i utlandet.

Ved å jobbe i utlandet opplever du en ny, spennende hverdag i et nytt land, der du blir en del av en annen kultur og utvikler deg personlig. Samtidig får du kompetanseutvikling og faglig utvikling og møter nye utfordringer. Du får også nye perspektiver på helsevesenet.

Det er mange muligheter for å jobbe på helseområdet i de nordiske landene, og det finnes spennende karriereveier for deg som er utdannet på helseområdet og søker nye utfordringer i Sverige. Du får mulighet for å fremme ditt karriereforløp med kunnskap og erfaring fra svenske avdelinger og oppleve et nytt helsesystem.

Noen reiser alene, andre tar med familien. Noen drar for en kort periode, noen drar flere ganger, og noen flytter for lengre tid eller permanent til utlandet. Hvor lenge du planlegger å jobbe i Sverige, betyr noe for hvordan du må forberede deg.
Så før du pakker kofferten, er det nødvendig med god planlegging.

Autorisasjon som lege eller sykepleier i Sverige

Det er flere yrker som krever at du har en svensk autorisasjon for at du kan jobbe i Sverige. Socialstyrelsen i Sverige utsteder svenske autorisasjoner og svenske spesialsertifikater. Du må blant annet søke autorisasjon hvis du vil jobbe som lege, sykepleier, farmasøyt, jordmor, ernæringsfysiolog, fysioterapeut, kiropraktor, logoped, optiker, tannlege eller psykolog.

Som ferdigutdannet sykepleier eller lege får du autorisasjon for å ha rett til å jobbe som sykepleier eller lege i hjemlandet ditt. Når du skal til utlandet, må du søke autorisasjon i landet der du skal jobbe.

Er du EU/EØS-statsborger og utdannet lege eller sykepleier i et EU/EØS-land og vil jobbe innenfor faget ditt i Sverige, gjelder EU-direktivet om gjensidig anerkjennelse av yrkesmessige kvalifikasjoner innenfor de lovregulerte yrkene, og du har derfor rett til å bli autorisert i Sverige.

EU-direktivet betyr at hvis du har godkjent autorisasjon fra et EU/EØS-land, har du rett til å jobbe som lege eller sykepleier i Sverige. Men du må søke om svensk autorisasjon. Lege og sykepleier er beskyttede titler, og du kan bare jobbe som og kalle deg lege eller sykepleier i Sverige hvis du har svensk autorisasjon.

Hvis du har gjennomført en spesialutdanning i et annet EU/EØS-land, kan du jobbe som spesialist i Sverige forutsatt at spesialiseringen er nevnt i EU-direktivet og finnes i Sverige.

For å kunne få svensk autorisasjon må du søke Socialstyrelsen og vise at du har de rette faglige kvalifikasjonene til yrket samt de nødvendige språkkunnskapene i svensk, dansk eller norsk. Dette gjelder også hvis du er statsborger i Sverige, Danmark, Finland, Island eller Norge.

For å få autorisasjon på bakgrunn av EU-direktivet, må du:

  • være statsborger i et nordisk land eller et EU/EØS-land
  • ha utdanning som lege eller sykepleier fra et nordisk land eller et EU/EØS-land
  • fylle ut søknadsskjema og sende det elektronisk
  • betale et gebyr
  • sende dokumentasjon for identitet, fødselsdata, utdanning, yrkeserfaring og profesjonell status til Socialstyrelsen
  • sende de kopiene av din dokumentasjon som Socialstyrelsen krever
  • sende den eventuelle supplerende dokumentasjonen Socialstyrelsen ber om

Du må oppfylle alle dokumentasjonskrav – også krav til formen. Socialstyrelsen behandler søknaden først når de har alle dokumenter fra deg.

Når du har en autorisasjon, fører Socialstyrelsen tilsyn med ditt profesjonelle virke. Hvis du er til fare for pasientsikkerheten, kan du få innskrenket virkeområdet eller miste autorisasjonen.

Du finner alle yrker innenfor den svenske helsesektoren som krever svensk autorisasjon, på Socialstyrelsens nettside.
På Your Europe finner du informasjon om hvordan du søker om autorisasjon, og hvilke spesialiseringer som anerkjennes i EU-landene.

Hvis du har utdanning fra et land utenfor EU/EØS, finner du konkret informasjon om hvordan du søker autorisasjon i Sverige, på Socialstyrelsens nettside.

Introduksjonstid (bastjänstgöring) for leger i Sverige

1. juli 2021 introduseres bastjänstgöring (BT) i Sverige. BT finner sted etter autorisasjon og er en introduksjonstid innenfor rammene av specialiseringstjänstgöringen (ST). Da den nye legeutdanningen innebærer autorisasjon etter eksamen, vil allmäntjänstgöring (AT) bli faset ut. BT omfatter også deg som utdannet i utlandet.

Europeisk profesjonskort for sykepleiere , farmasøyter eller fysioterapeuter

Hvis du er sykepleier, farmasøyt eller fysioterapeut og skal søke om anerkjennelse av dine yrkeskvalifikasjoner, kan du gjøre det ved hjelp av det europeiske profesjonskortet (European Professional Card, EPC). Det europeiske profesjonskortet er en elektronisk prosedyre som gjør det mulig for deg å få ditt lovregulerte yrke anerkjent i andre EU-land.

Det er lettere og raskere å styre enn tradisjonell anerkjennelse av kvalifikasjoner, og du kan følge søknaden din online og gjenbruke dokumenter som allerede er lastet opp, til nye søknader til forskjellige land.

Du kan bruke EPC-prosedyren hvis du ønsker å utøve faget ditt i et annet EU-land midlertidig og en gang iblant, eller hvis du ønsker å flytte til et annet EU-land og utøve faget ditt permanent i landet.

Søke jobb som lege eller sykepleier i Sverige

I Sverige kan sykepleiere jobbe på mange forskjellige arbeidsplasser i regioner, kommuner eller private bedrifter, for eksempel på sykehus, helsesentre og i hjemme-, eldre- eller handikappleien.

Leger i Sverige er ansatt i regioner eller private virksomheter som regionene samarbeider med. Det finnes også leger som jobber innenfor forskning og undervisning eller har egen praksis.

Du finner informasjon om ledige stillinger og arbeidssteder i Sverige på de svenske kommunenes og regionenes nettsider samt på den svenske Arbetsförmedlingens nettside. Du kan også søke på Offentliga jobb eller kontakte arbeidsgiveren direkte.

Ansettelsesform i Sverige

Du må ta stilling til hva slags ansettelse du ønsker i Sverige. Lønns- og ansettelsesvilkårene avhenger av hvordan du ansettes. Du kan være ansatt direkte på en arbeidsplass i Sverige eller gjennom et byrå.

Det kan være enkelt å gå via et vikarbyrå eller et rekrutteringsbyrå hvis du skal jobbe i Sverige en kortere periode.
Det finnes mange svenske og utenlandske byråer.

Du kan få ansettelse gjennom et vikarbyrå i hjemlandet ditt som utstasjonerer deg til et arbeidssted i Sverige. Da ansettes og lønnes du etter vilkårene i hjemlandet ditt og kan være medlem av en fagforening i hjemlandet. Du bør undersøke om du får dekket reise, reisetid, utstasjoneringshonorar og forsikring.

Hvis du går gjennom et rekrutteringsbyrå, blir du rekruttert til en ansettelse på et arbeidssted eller til et svensk vikarbyrå som sender deg ut til en arbeidsplass i Sverige. Du ansettes og lønnes etter svenske regler og bør søke medlemskap i en svensk fagforening.

Skal du derimot jobbe en lengre periode i Sverige, kan det være du vil finne arbeidsplassen selv og få en direkte kontrakt, så du er omfattet av overenskomsten som gjelder for sykepleiere eller leger på arbeidsplassen, og er sikret ordentlige arbeidsvilkår.

Du kan få opplysningene om lønns- og ansettelsesvilkår hos legenes eller sykepleiernes fagforeninger i Sverige.

Det er alltid viktig at du setter deg inn i vilkår og avtaler før du skriver under på en kontrakt. Tenk godt gjennom jobbtilbudet før du tar en avgjørelse. Du trenger ikke avgi svar med det samme. Du kan kontakte fagforeningen din for å få informasjon om byråene og kontrakten din.

Lønn for sykepleiere og leger i Sverige

I Sverige omfattes leger og sykepleiere av individuelle lønnssystemer. Det betyr at du selv forhandler lønn ved ansettelsen.

Når du forhandler lønn med din kommende arbeidsgiver i Sverige, skal dere bli enige om lønnsnivået ditt, og du kan som regel medregne opptjent ansiennitet. Arbeidsgiveren din i Sverige kan be om dokumentasjon for tidligere ansettelser.

Før du takker ja til et ansettelsesforhold, må du bli enig med den nye arbeidsgiveren om lønn, pensjon, ferie, ferietillegg, arbeidstid, overtidsbetaling med mer. Du har best mulighet for å påvirke lønnen din ved en nyansettelse og når du bytter jobb, så still krav og takk nei og søk videre hvis du ikke er tilfreds.

Ettersom lønnen er individuell og differensiert, varierer lønningene mellom deg og kollegene dine avhengig av individuelle meritter og ferdigheter.

Sjefen skal forsvare og motivere lønnskriteriene, det vil si hvordan prestasjon, arbeidsinnsats, resultater og måloppfyllelse påvirker lønnen din. Arbeidsgiveren skal også ha en plan for lønnsutvikling der kompetanse, spesialistkunnskap, resultater og bidrag til virksomheten skal oppmuntres og belønnes.

Du finner informasjon om lønn, lønnsstatistikk, lønnsutvikling, lønnsavtaler og tips til lønnssamtale og lønnsforhandlinger på sykepleiernes fagforenings nettside, Vårdförbundet og på legenes fagforenings nettside, Sveriges läkarförbund.

Arbeidsledighetskasse i Sverige

Før du reiser til Sverige, må du kontakte din arbeidsledighetskasse eller trygdemyndighet og sikre deg at du er registrert og korrekt dekket når du jobber i Sverige.

Hovedregelen er at du skal være forsikret i landet der du jobber.

Fagforening i Sverige

Hvis du vil være med i en fagforening, må du melde deg inn i en fagforening for sykepleiere eller for leger i Sverige. Når du blir medlem, kan du få råd og veiledning om den konkrete ansettelsen, gjeldende overenskomster og vilkår samt få hjelp hvis du får behov for det.

Du kan kontakte fagforeningen din i hjemlandet og fortelle dem at du reiser til Sverige for å jobbe som lege eller sykepleier.
Undersøk også om du kan få passivt medlemskap med nedsatt kontingent mens du er i Sverige.

De nordiske landenes legeforeninger har en felles avtale om at du som lege og medlem i en av de nordiske landenes legeforeninger kan få gratis service og juridisk bistand fra et annet lands legeforening i en periode på opp til seks måneder hvis du jobber i landet. Du trenger altså ikke å bli medlem i den svenske legeforeningen hvis du jobber i Sverige i mindre enn seks måneder.

Hvis du planlegger å jobbe i Sverige i mer enn 6 måneder, bør du søke om medlemskap i den svenske legeforeningen.
Du kan kontakte dem for å få en oversikt over hvilke juridiske tjenester de kan hjelpe deg med.

De nordiske sykepleierorganisasjonene har også inngått et samarbeid som sikrer gode vilkår og rådgivning om forhold som lønn, arbeidsvilkår, pasientklager og arbeidsskader.

Privatforsikring i Sverige

Ditt private forsikringsselskap kan fortelle deg hvordan du er stilt når det gjelder jobb og opphold i Sverige.

Legeansvarsforsikring i Sverige

Når du bor eller arbeider i utlandet, må du sikre deg at du er godt nok dekket av forsikringene dine.

Skal du jobbe i Sverige, må du undersøke om arbeidsgiveren din sørger for at du er dekket, eller om du må tegne forsikring selv. Du bør undersøke reglene for legeansvarsforsikring og hvordan pasientforsikringssystemet fungerer i din situasjon før du begynner å jobbe.

Som ansatt lege er du sikret via arbeidsgiveren i arbeidstida. Kontakt fagforeningen din om legeansvarsforsikring som er utformet for å sikre deg utenfor arbeidstid, og om det finnes andre forsikringer du er forpliktet til å tegne i din situasjon.

Arbeidsgiverforsikring i Sverige

Som regel er du dekket via arbeidsgiveren hvis du for eksempel gjør skade på en pasient. Det kan være tilfeller der du ikke er dekket, så du må alltid undersøke hva arbeidsgiveren din dekker, før du reiser til Sverige for å jobbe.

Arbeidsskadeforsikring i Sverige

Hvis du er ansatt av en arbeidsgiver i hjemlandet ditt gjennom et vikarbyrå i en begrenset periode, vil du som regel være dekket av en arbeidsskadeordning i hjemlandet. Arbeidsskadeordningen dekker det hvis du selv får en skade.

Er du ansatt direkte av en svensk arbeidsgiver, er du i de fleste tilfeller dekket av en svensk arbeidsskadeordning. Disse ordningene kan være ulike fra land til land, og du bør derfor undersøke hva som gjelder, og hva den dekker.

Blir du skadet, må du kontakte en lege snarest mulig, så du senere kan dokumentere at du har vært utsatt for en arbeidsskade.

Sykdom i Sverige

Du bør undersøke hvilke vilkår som er fastsatt for sykdom i overenskomsten.

I mange overenskomster for timelønnede vikarer er det fastsatt at vikariatet opphører ved sykdom. Du kan inngå forhandlinger med arbeidsgiveren om å få rett til lønn under sykdom tilføyd i kontrakten. Det er det som står i kontrakten du skriver under på, som gjelder.

Folkeregistrering i Sverige

Hvis du er i Sverige i mindre enn 12 måneder, kreves det som regel ingen endring i folkeregistreringen. Du bør imidlertid sjekke med folkeregisteret i hjemlandet ditt, ettersom det kan være særskilte forhold du må ta hensyn til.

Hvis du skal jobbe i Sverige i et år eller mer, må du folkeregistrere deg i Sverige.

Oppholds- og arbeidstillatelse i Sverige

Hvis du er nordisk statsborger og skal jobbe i Sverige, skal du ikke søke oppholds- og arbeidstillatelse.

Er du statsborger i et annet EU/EØS-land og skal jobbe i Sverige, har du oppholdsrett i Sverige.

Kommer du fra et land utenfor EU/EØS, må du søke om oppholds- og arbeidstillatelse.

Bankkonto i Sverige

For å få utbetalt lønn fra din svenske arbeidsgiver må du åpne bankkonto i Sverige.

Bolig i Sverige

​Det kan være vanskelig å finne bolig i enkelte større byer i Sverige, men du kan kontakte kommunen for å høre om mulighetene for å leie en bolig.

Du kan også forhøre deg hos din kommende arbeidsgiver om det er muligheter for å få hjelp til å finne bolig.

Sosialforsikring i Sverige

Du må alltid undersøke hvilket land som er ansvarlig for din sosialforsikring, sykeforsikring, familietillegg eller pensjon når du flytter til eller jobber i Sverige.

Pensjon i Sverige

Når du jobber i Sverige, tjener du opp pensjon i Sverige. Men reglene for opptjening av pensjon er ulike i de nordiske landene. Derfor bør du kontakte ditt pensjonsselskap eller pensjonsmyndigheten i hjemlandet ditt og Pensionsmyndigheten i Sverige for å få informasjon om din situasjon vedrørende pensjon.

Det er også en god idé å be arbeidsgiveren din i Sverige om å informere deg om hvilke pensjonsinnbetalinger de foretar for deg.

Skatt i Sverige

Du finner informasjon om skatt i Sverige på Skatteverkets nettside. Du kan stille spørsmål om beskatning mellom de nordiske landene på de nordiske skattemyndighetenes felles portal, Nordisk eTax.

Språkkrav på arbeidsplassen i Sverige

Socialstyrelsen sidestiller de tre skandinaviske språkene dansk, norsk og svensk når du søker om svensk autorisasjon.

Du bør spørre din kommende arbeidsgiver om de også gjør det, eller om de har noen språkkrav. I utgangspunktet skal du kunne kommunisere med menneskene du jobber hos og for, og derfor bør du forstå svensk og gjøre deg forstått av svensker.

Kulturelle forskjeller – forstå svenskene på arbeidsplassen din

Det er forskjell på de nordiske landene når det gjelder arbeidskultur og ledelse samt fritid.

Når du jobber i et annet land, er det viktig at du forholder deg til hvordan du kan imøtekomme kulturelle forskjeller og takle dine opplevelser både på arbeidsplassen og i fritida. For at du skal trives på en arbeidsplass, kreves det mer enn bare den riktig utdanningen, språket og yrkeserfaring.

Kulturforskjeller kan skape ulike virksomhetskulturer. Både ledere og medarbeidere kan oppleve overraskelser selv om vi i Norden har mange fellestrekk.

Det er forskjeller i hva vi er stolte av, og om vi opplever hverandre som overflatiske og litt for raske eller mer stille og reflekterende. Du kan oppleve at de svenske kollegene dine er mer eller mindre autoritetstro enn kollegene i hjemlandet ditt.

I Sverige er det viktig at du kommer presis, elsker møter og deltar på ”fika” på arbeidsplassen. Det betyr at du drikker kaffe med kollegene dine.

Likestilling er også viktig for svenskene. Og det er normalt at svenske fedre tar fedrepermisjon. Foreldrene kan dele 480 dagers betalt foreldrepermisjon mellom seg.

Svenskene er uformelle i både væremåte og klesstil. Og etter jobben samles kollegene gjerne til en ”AW”, som står for ”after work”.

Svenskenes selvoppfatning er at de er ”lagom”, som betyr noe i stil med ”passe”. Men svenskene er veldig engasjerte når det gjelder melodifestival, ishockey, feminisme, natur og mat på tube. De ser helst at du ikke går inn med sko på, de kjøper alkoholen på Systembolaget, drikker godt vann direkte fra springen og betaler en mindre avgift for å gå til legen.

De har en streng køkultur og blir veldig frustrerte hvis du ikke overholder den eller ikke skjønner at du skal stå til høyre i rulletrappen i metroen. Men de sier det ikke til deg.

Kom trygt hjem fra Sverige

Du må undersøke bestemmelsene for arbeidsledighetskasse, trygd og skatt når du planlegger å reise hjem igjen etter å ha jobbet i Sverige.

Det er en god idé å få attest for ansettelsesperioden i Sverige. Hvis du er medlem av en fagforening, bør du kontakte den.

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.