Guide: flytte til Danmark

Bolig i Danmark
Her kan du lese om de viktigste tingene du må tenke på og vite når du flytter til Danmark.
Oppholds- og arbeidstillatelse

Hvis du er statsborger i et nordisk land, kan du fritt reise til Danmark for å bo og jobbe der. Du trenger verken å ha visum, oppholdstillatelse eller arbeidstillatelse.

Flyttegods

Hvis du flytter fra et EU-land til Danmark, kan du fritt ta med flyttegods. Du må imidlertid være oppmerksom på at det gjelder spesielle regler for å innføre vin, sprit og sigaretter. Hvis du innfører mer enn det som er tillatt å innføre tollfritt, må du kontakte Toldstyrelsen. 

Flytter du fra Island eller Norge, bør du kontakte Toldstyrelsen for ytterligere informasjon.

Folkeregistrering

Hvis du er statsborger i et nordisk land, et EU-land, et EØS-land eller Sveits, har du rett til å bli folkeregistrert i Danmark hvis du skal oppholde deg mer enn tre måneder i landet, og du har plikt til å bli folkeregistrert hvis du skal oppholde deg i Danmark i mer enn seks måneder. Det samme gjelder hvis du flytter til Danmark fra et annet nordisk land, uansett statsborgerskap. Du må melde flytting til din kommune senest fem dager etter at du har flyttet til Danmark.

Merk at du i noen land også må melde flytting til folkeregisteret i landet du flytter fra.

MitID

MitID er innbyggernes portal til digitale selvbetjeningsløsninger i Danmark. Du kan bestille MitID på borger.dk, via banken din eller ved å henvende deg personlig til Borgerservice i kommunen din.

NemKonto

For å kunne få penger fra det offentlige, for eksempel overskytende skatt, pensjon, lønn fra offentlige arbeidsgivere eller familieytelser, må en av bankkontoene dine være en “NemKonto”. Du kan gjøre en av bankkontoene dine til en NemKonto på borger.dk. Din NemKonto kan være i en utenlandsk bank.

Videresending av post

Du må kontakte postvesenet i landet du flytter fra, for å høre nærmere om mulighetene du har for få posten ettersendt til den nye adressen din i Danmark.

Bolig

Det finnes flere forskjellige boligformer i Danmark, og det er visse begrensninger på hvem som har rett til å eie fast eiendom i Danmark.

Bil

Hvis du har bil, må den registreres i Danmark i løpet av 30 dager.

Førerkort

Hvis du har et førerkort som er utstedt på Færøyene, i et EU-land eller et EØS-land, kan du bruke det i Danmark. Du kan velge å få byttet det til et dansk EU-førerkort uten å måtte avlegge kontrollerende førerprøve hvis du har bolig i Danmark. 

Hvis du har grønlandsk førerkort, kan du bruke det i opptil 90 dager. Etter det kan du bytte det grønlandske førerkortet i et dansk hvis du avlegger en kontrollerende førerprøve.

Skatt

Etter at du er meldt til folkeregisteret i Danmark, bør du ringe til Skattestyrelsen på (+45) 72 22 28 92. Da utarbeider Skattestyrelsen et skattekort til deg. Du må vite hvor mye du skal tjene, og hvilke andre inntekter og fradrag du regner med å få.

Du bør som hovedregel også orientere skattemyndighetene i landet du flytter fra, om at du flytter.

Du kan finne informasjon om skatt i Norden på Nordisk eTax, som er et samarbeid mellom skattemyndighetene i de nordiske landene.

Trygd

Hvilket lands trygdesystem du er omfattet av, har betydning for hvilke lands regler som gjelder for pensjon, arbeidsledighetsforsikring, sykepenger, familieytelser, foreldrepermisjon med mer. Som hovedregel tilhører du trygdesystemet i landet der du arbeider. Hvis du ikke er i arbeid, tilhører du som hovedregel trygdesystemet i landet du bor i. Det finnes imidlertid mange spesielle situasjoner. Derfor bør du kontakte myndighetene i landet der du bor, jobber eller studerer, hvis du er i tvil.

Pensjon

Hvis du mottar pensjon fra et annet nordisk land, bør du kontakte pensjonsmyndigheten for å høre om hva du kan få utbetalt hvis du flytter til Danmark. Du bør dessuten sjekke reglene for beskatning av pensjonen, både i landet du flytter fra, og i Danmark. Det kan du gjøre på Nordisk eTax, som er et samarbeid mellom skattemyndighetene i de nordiske landene.

Hvis du har en pensjonsoppsparing i et annet land, bør du kontakte pensjonsselskapet for nærmere opplysninger om hvordan den blir påvirket av at du flytter til Danmark.

I Danmark opptjener du rett til danske sosiale pensjoner (førtidspensjon og folkepensjon) mens du er omfattet av trygdesystemet i Danmark.

A-kasse

Hvis du er omfattet av trygdesystemet i Danmark, gjelder de danske reglene for arbeidsledighetsforsikring. Hvis du ønsker å være arbeidsledighetsforsikret og opptjene rett til danske arbeidsledighetsdagpenger, må du melde deg inn i en dansk a-kasse. Du må gjøre det innen åtte uker hvis du ønsker å få medregnet forsikringsperioder fra andre nordiske land eller EU-/EØS-land.

Helseytelser og helsekort

Når du blir folkeregistrert i Danmark, får du et helsekort som dokumenterer at du har rett til helseytelser i Danmark. Hvis du er medlem av den danske trygdeordningen, må du søke om det europeiske helsetrygdkortet (EHIC) i Danmark.

Forsikring

Visse forsikringer er obligatoriske i Danmark.

Kjæledyr

Hvis du har hund, må du ha en hundeansvarsforsikring. Visse hunderaser er forbudt i Danmark. 

Skole og barnepass

I Danmark har kommunene ansvar for skoler og daginstitusjoner. Du må kontakte kommunen du flytter til, for nærmere opplysninger om barnepass og skolegang.

Stemmerett

Hvis du har fast bolig i Danmark, kan du stemme ved danske kommune- og regionalvalg hvis du er statsborger i et EU-land eller i et nordisk land. Hvis du er statsborger i et EU-land og bor i Danmark, kan du stemme ved europaparlamentvalg i Danmark hvis du ikke samtidig stemmer i hjemlandet ditt. For å kunne stemme ved folketingsvalg må du være dansk statsborger og bo fast i Danmark.
 

Hva må du tenke på i landet du flytter fra?
Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.